Algemene gebruiks- en privacy voorwaarden van ‘ZO dit ben IK’

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van ZO dit ben IK, hierna te noemen: ZDBI, gevestigd te (7534 KM) Enschede aan de Bitterzoetlaan 30, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63429136.
Door gebruik te maken van de website van ZDBI – onder meer toegankelijk via zoditbenik.nl, aanvaardt u (hierna te noemen: de Gebruiker) daarmee gebonden te zijn aan de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden.
De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website.
Met behulp van de functies van uw browser kunt u deze algemene voorwaarden desgewenst via internet en onze site zoditbenik.nl bemachtigen, opslaan en/of afdrukken. Een exemplaar van de voorwaarden op papier zal u op verzoek onverwijld, kosteloos worden toegezonden. 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:

 • ZO dit ben IK: ZO dit ben IK, gevestigd te (7534 KM) Enschede aan de Bitterzoetlaan 30, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63429136. is eigenaar en exploitant van de handelsnaam ZO dit ben IK, website: zoditbenik.nl, hierna te noemen: ‘ZDBI’.
 • Website: de website van ZDBI, te bereiken via domeinnaam www.zoditbenik.nl.
 • Gebruiker: een ieder die zich bij ZDBI heeft aangemeld en/of geregistreerd op de website van www.zoditbenik.nl en/of gebruik maakt van de dienst(en) van ZDBI.
 • Account: het ten behoeve van de gebruiker die zich bij ZDBI heeft geregistreerd op de website van www.zoditbenik.nl.
 • Gebruikersnaam: naam van de Gebruiker waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn persoonlijke code toegang krijgt tot zijn Account.
 • Overeenkomst Gebruiker: de overeenkomst tussen ZDBI en Gebruiker inzake zijn/haar gemaakte/ geplaatste Video CV in de database van ZDBI.
 • Overeenkomst Derde: de overeenkomst tussen ZDBI en een Derde inzake de aangeboden diensten van ZDBI, waaronder het zoeken naar potentiele kandidaten in de database en/of het bezichtigen van video pitches van geselecteerde Gebruikers.
 • Persoonsgegevens: door de Gebruiker te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam-, adres- en woonplaatsgegevens en e-mailadres.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden van ZDBI zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van ZDBI door Gebruiker, alle Overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts) handelingen tussen Gebruiker en ZDBI en blijven na afloop van de Overeenkomst van toepassing op de relatie tussen ZDBI en Gebruiker.
 • De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Dienstverlening ZDBI

 • ZDBI voorziet de Gebruiker tegen betaling de mogelijkheid om zijn/haar eigen Video CV te maken die hij/zij kan gebruiken voor eigen doeleinden en/of die een Derde vervolgens, na verkregen toestemming van de Gebruiker om zijn/haar persoonlijke gegevens en Video CV vrij te geven, kan inzien.
 • ZDBI geeft geen garantie op succes.
 • ZDBI is transparant over de dienstverlening die zij aanbiedt. ZDBI geeft vóór het aangaan van de Overeenkomst duidelijke voorlichting over de tarieven, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Gebruiker een goede inschatting kan maken van het aanbod.

Artikel 4. Registratie

 • De Gebruiker verstrekt geen valse persoonlijke gegevens en maakt tevens zonder toestemming geen account voor iemand anders aan.
 • De Gebruiker moet minimaal 18 jaar zijn voor het maken van een Video CV. De Gebruiker jonger dan 18 jaar, heeft eerst toestemming van zijn/haar ouder(s), voogd en/of verzorgende nodig.

Artikel 5. Overeenkomst

 • Een Gebruiker kan zich met persoonsgegevens inschrijven op de Website van ZDBI. Daarbij draagt Gebruiker zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar CV.
 • De Overeenkomst is gesloten indien de registratie van de Gebruiker op de website van ZDBI is voltooid.
 • Gebruiker geeft een akkoordverklaring waarin de wederzijdse rechten en plichten verwijzen naar en bindend zijn aan deze Algemene Voorwaarden.
 • ZDBI behoudt zich het recht voor om Gebruiker te verwijderen van de website van ZDBI in geval de Gebruiker zich niet houdt aan de overeengekomen bepalingen en Algemene Voorwaarden en daarmee schade kan berokkenen aan derden.

Artikel 6. Betaalde diensten

 • Alle prijzen van betaalde diensten die door ZDBI worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • De Gebruiker betaalt voor de via de Website aangeboden Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat de Gebruiker een overeenkomst aangaat.
 • De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
 • De gebruiker kan ZDBI niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als hij redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

 • De Gebruiker verklaart door acceptatie van deze algemene voorwaarden af te zien van zijn/haar herroepingsrecht, indien ZDBI de dienst volledig uitvoert binnen de bedenktijd van veertien kalenderdagen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 • Alle (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot ZDBI , waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht op de Website en alle andere door ZDBI ter beschikking gestelde software, bestanden (inclusief adressenbestanden), materialen en informatie, berusten uitsluitend bij ZDBI of haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de Overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Gebruiker is uitgesloten.
 • ZDBI is niet aansprakelijk voor de inhoudelijke presentatie van de Gebruiker, curriculum Vitae, noch voor de schending van rechten van derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op ZDBI.
 • Op al het vertoonde filmmateriaal berust copyright op naam ZDBI. Het is derden verboden om de Website ZDBI te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze Website.

Artikel 9. Rechten van derden

 • ZDBI heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Website gebruikte materiaal te achterhalen.
 • Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Website te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot ZDBI wenden.

Artikel 10. Gebruik Persoonsgegevens

 • ZDBI gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
 • De wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die Gebruiker aan ZDBI verstrekt.
 • ZDBI respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers.
 • ZDBI spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
 • Het gebruik van (persoon)gegevens die via ZDBI openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen zijn enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van ZDBI.

Artikel 11 Cookies

 • ZDBI gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website teneinde de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren.
 • Een 'cookie' is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ZDBI maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt ZDBI ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de Website u als gebruiker herkennen wanneer u de Website bezoekt. In dat geval wordt de Website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • ZDBI besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. ZDBI past de Inhoud van de Website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. ZDBI kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.
 • De Inhoud van de Website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • ZDBI sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit.
 • Daarnaast is ZDBI niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waardoor geen toegang tot de Website wordt verkregen.

Artikel 13. Vrijwaring

 • Gebruiker vrijwaart ZDBI voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door Gebruiker op de website van ZDBI worden geplaatst c.q. verstrekt.
 • ZDBI is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten die rusten op het beeld- of geluidsmateriaal.

Artikel 14 Uitsluiting

 • ZDBI behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van ZDBI , waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Algemene bepalingen

 • ZDBI behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen, zonder de gebruiker daarvan in kennis te stellen en adviseert de gebruiker dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn.
 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ten aanzien van de Website mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Overijssel.

Privacybeleid van 'ZO dit ben IK'

ZO dit ben IK (hierna te noemen: ZDBI), gevestigd te (7534 KM) Enschede aan de Bitterzoetlaan 30, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63429136, respecteert de privacy van de Gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacyreglement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop ZDBI met uw vertrouwelijke informatie omgaat.
ZDBI gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
De gegevensverwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
ZDBI respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers.
ZDBI spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in de algemene voorwaarden zijn omschreven.
Het gebruik van (persoon)gegevens die via ZDBI openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen zijn enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van ZDBI.

Cookies

ZDBI gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website teneinde de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren.
Een 'cookie' is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ZDBI maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt ZDBI ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de Website u als gebruiker herkennen wanneer u de Website bezoekt. In dat geval wordt de Website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren.

Bescherming en bewaring persoonsgegevens
Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van onze Website. De beveiliging van onze Website wordt verzorgd door een derde partij. We verstrekken persoonsgegevens aan deze derde partijen, maar we autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. Wij kunnen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en informatie die wij via onze Website van u ontvangen, met het bestaan van hackers e.d., echter nimmer verzekeren of garanderen. In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens voor de duur dat het noodzakelijk is om u onze Diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten/juridische procedures. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.


Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens die u aan ons hebt aangeleverd. U kunt deze gegevens te allen tijde bij ons opvragen of ons verzoeken deze te wijzigen of verwijderen.
Hiervoor kunt u een e-mail toesturen naar info@zoditbenik.nl.
U kunt deze gegevens ook zelf verwijderen als u inlogt op uw account.
Houd u er wel rekening mee dat nadat wij of uzelf uw gegevens hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn totdat ook die back-ups worden gewist.

Recht van verzet en klachten
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien u van mening bent dat persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan zoals aangegeven of dan noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacybeleid neem dan contact met ons op, dit kan per e-mail via info@zoditbenik.nl
Wij zullen uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hierover contact opnemen met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag en desgewenst een klacht indienen bij het CBP.

Wijziging privacy statement
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacyreglement kunt u vinden op de website van zoditbenik.nl. Wij raden u aan om regelmatig dit privacyreglement door te nemen, zodat u ervan op de hoogte bent hoe wij uw gegevens beschermen.

Kanaalstraat 217 7547 AS Enschede

E-mail: info@zoditbenik.nl

Copyright © 2020 ZO dit ben IK. Algemene voorwaarden | Privacy beleid